Search

Linki

 • Alkoholizm i Narkomania - kwartalnik
  Czasopismo Alkoholizm i Narkomania ukazuje się od 1988 roku z Inicjatywy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Początkowo ukazywało się nieregularnie, ale od 1994 roku systematycznie jako kwartalnik w formie spełniającej przyjęte powszechnie standardy międzynarodowe dla czasopism naukowych. Pismo adresowane jest do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi, do praktyków, pracujących na tym polu i do wszystkich zainteresowanych problematyką alkoholizmu i narkomanii. Ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi w aspekcie badań podstawowych, klinicznych, epidemiologicznych i społecznych.
  Visit the website
 • National Bureau for Drug Prevention in Poland
  The National Bureau for Drug Prevention (KBPN) implements and coordinates the national anti-drug policy aimed at reducing consumption of narcotic drugs and psychotropic substances. The Information Centre for Drugs and Drug Addiction (CINN) is also based there as a department of KBPN.
  Visit the website
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Cele i zadania Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych. Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych * Przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację. * Opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych. * Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. * Udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań. * Współpraca z organami samorządu województw i pełnomocnikami samorządów terenowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. * Koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego. * Zlecanie i finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. * Współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych. Agencja służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem ludziom, instytucjom i organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką alkoholową.
  Visit the website
 • The State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems in Poland (PARPA)
  The State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems (PARPA) was established in 1993. It is a specialized government agency subordinated to the Minister of Health. It develops and presents expert opinions on draft laws and action plans in the field of alcohol policy. PARPA operates in accordance with art. 3 of the "Act on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism".
  Visit the website

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?