Search

Informator dla zakładów pracy na temat problemów używania substancji psychoaktywnych przez pracowników

Celem głównym niniejszego informatora jest: Umożliwienie menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw lub firm zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec problemu spożywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz uświadomienie wpływu tychże substancji psychoaktywnych na jakość i wydajność pracy podległych im pracowników. O tym w jaki sposób możliwe jest zrealizowanie tego celu przeczytać można w niniejszym informatorze. Ponadto celem niniejszej publikacji jest: - Zwiększenie wiedzy na temat poszczególnych substancji psychoaktywnych, sposobu ich działania oraz wpływu na funkcjonowanie człowieka. - Podniesienie świadomości w zakresie istniejących rozwiązań prawnych, które można włączyć w antyalkoholową i antynarkotykową politykę firmy. - Umożliwienie lepszego zrozumienia i pogłębienia wiedzy na temat modelowej polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej w zakładzie pracy. - Uświadomienie jaki wpływ ma posiadanie takiej polityki w firmie na stosowane tam procedury i podejmowane praktyki. - Zrozumienia jaki wpływ na produktywność i wydajność pracy ma spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków przez pracowników. - Kształtowanie umiejętności kreatywnego podejścia do radzenia sobie z problemem picia alkoholu i zażywania narkotyków w miejscu pracy.
  • Created by
    • Eliza Goszczyńska
  • Mepmis Languages PL

Members Area

Don't have an account yet? Sign up Now!

Forgot your Password?